Ramanlal Shah Award

Ramanlal Shah Award

Ramanlal Shah Award

Prof. Ajinkya Sagare (Vice-President, YSPM) is awarded with the ‘Ramanlal Shah’ award by the Yashwantrao Chavan Vicharmanch, Satara